For deg som er føresett

Foreldremøte i Vg1 og Vg2 tysdag 6. september kl. 18.00-19.30

Vi inviterer til klassevise informasjonsmøte for foreldre i Vg1 og Vg2 tysdag 6. september kl. 18.00-19.30.

I møtet vil vi informere om skulen og skulesamfunnet, om innhaldet i opplæringa, om rutinar og reglar og om dykkar medverking som foreldre.

De vil finne informasjon om rom for dei ulike klassene i inngangshallen.

Informasjonsskriv

  • Sjå infomasjonshefte for Vg1 nedanfor

Elev-PC

Har ungdommen din bestilt elev-PC frå fylkeskommunen må du godkjenne bestillinga her skolestart.mrfylke.no. Dette gjeld elevar under 18 år.

Digitale informasjonssystem

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga er ei nasjonal obligatorisk undersøking som gir elevane muligheit til å seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Den blir gjennomført for alle elevane ved skulen i siste del av hausthalvåret. Sjå informasjon på Utdanningsdirektoratet sine websider: http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/.

Her er Utdanningsdirektoratet sitt informasjonsbrev til foreldre: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen_nn.pdf

Undervisningsevaluering

Undervisningsevalueringa er eit digitalt spørjeskjema der elevane gir si vurdering av ulike sider ved undervisninga, avgrensa til eitt fag og ein faglærar. Formålet med undervisningsevalueringa er å gi elevar og lærarar eit grunnlag for dialog om undervisninga, med fokus på kva som fungerer godt og kva som kan justerast/betrast. Blir gjennomført for alle elevane ved skulen i siste del av hausthalvåret. Sjå informasjonsskriv i dokumentlista til høgre på sida og informasjon på websidene til Møre og Romsdal fylkeskommune: https://mrfylke.no/nyheiter/informasjon-til-elevar-og-foeresette-om-undervisningsevalueringa-2019-2020.

Dokumenter